Czym jest Fundacja VCC?

Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego.

 Działalność Fundacji VCC koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie w systemie pozaformalnym i nieformalnym. 

Głównym zadaniem Fundacji VCC jest obserwacja i analiza trendów i zmian zachodzących na rynku pracy oraz badanie zapotrzebowania na określone kwalifikacje. Fundacja VCC jest promotorem koncepcji uczenia się przez całe życie, kształcenia ustawicznego i mobilności zawodowej. Poprzez organizowanie konsultacji, konferencji czy debat społecznych bezpośrednio wpływa na ich rozwój, promocję i upowszechnienie. 

 Wynikiem prac Fundacji jest jednolity system kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych – system VCC (Vocational Competence Certificate), którego Fundacja jest właścicielem i operatorem. 


FUNDACJA VCC 

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok.16,
20 – 538 Lublin 
tel.: +48 81 527 01 00 ,
e-mail: info@vccsystem.eu

Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych).

Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach.

VCC New Competences

Umożliwia nabycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz otrzymanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. 

System VCC New Competences umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu. Jego innowacyjność przejawia się w uwzględnieniu w ścieżce szkolenia i certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, co jest charakterystyczne dla większości systemów szkoleniowych, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego i kompetencji informatycznych. Dopiero taki wachlarz posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych upoważnia do uzyskania certyfikatu VCC New Competences. 

Aby otrzymać certyfikat VCC New Competences należy poddać się egzaminom, obejmującym następujące obszary efektów uczenia się: zawodowe, językowe, informatyczne. 

Udział procentowy poszczególnych obszarów jest uzależniony od specyfiki zawodów i jest on określony w charakterystyce zawodów. Kursant uzyskuje ocenę procentową za każdy obszar, a średnia arytmetyczna tych ocen stanowi podstawę oceny na certyfikacie. Załącznikiem do certyfikatu jest suplement. Przedstawia on w sposób syntetyczny wyniki osiągnięte w poszczególnych obszarach efektów uczenia się, z wyszczególnieniem bloków tematycznych objętych egzaminem. Jest to niezmiernie istotne z punktu widzenia pracodawcy, gdyż analizując suplement, może on ocenić na ile kwalifikacja odpowiada jego oczekiwaniom.

VCC Select Competences

Umożliwia podwyższenie, uaktualnienie lub swobodny wybór nowych kwalifikacji, jako uzupełnienie posiadanych już kwalifikacji zawodowych. 

Poszczególne kursy z zakresu VCC Select Competences są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby międzynarodowego rynku pracy. W praktyce zatem, wybierając odpowiedni moduł VCC Select Competences każdy ma możliwość dostosowania własnych kwalifikacji zawodowych do dowolnego rynku pracy w Europie i poza nią. 

 Zalecana ścieżka szkolenia w module VCC Select Competences wynosi od 15-100 godzin szkoleniowych, co zostało szczegółowo opisane w charakterystyce poszczególnych modułów. 

Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych, może być dostosowywana przez instytucję szkolącą.

 Ostatecznym efektem szkolenia jest uzyskanie określonych efektów uczenia się przez uczestników kursu.